Program Kongresa


14.05.2010. Petak / Friday

08:00 – 09:45

Dvorana I / Auditorium I

MLADI U OFTALMOLOGIJI I / YOUNG OPHTHALMOLOGISTS SESSION I

Predsjedavajući / Moderators:

Prof.dr.sc. Damir Kovačević, Doc.dr.sc. Biljana Kuzmanović-Elabjer

Koluder A., Pavičić-Astaloš J.

Trebamo li gledati samo oko ili pacijenta u cijelosti?

Should we look only the eye or the whole patient?

Gilevska F., Juri Miklauzic J.

Terapijski izbor u liječenju dječjih hemangioma

Treatment modalities for infantile haemangiomas

Miletić D., Kuzmanović Elabjer B., Bosnar D., Bušić M.

Naš pristup kirurškom liječenju ektropija donje vjeđe

Our approach to operative treatment of lower lid ectropion

Krolo I., Iveković R., Mandić Z., Dimanovski J.

Solitarna metastaza karcinoma bubrega svijetlih stanica na vjeđi: prikaz slučaja

Solitary renal clear cell carcinoma metastasis to the eyelid: a case report

Karakaš A.M., Juri Miklaužić J.

Dijagnostički algoritam kod karotidno-kavernozne fistule

Diagnostic algorithm in carotid-cavernous fistula

Škara Kolega M., Kovačević S., Čanović S., Didović Torbarina A.

Izolirani subkonjuktivalni i subkutani emfizem kao posljedica barotraume

Isolated subconjunctival and subcutaneous emphysema caused by barotrauma

Skelin S., Ivanišević M., Matijević S., Karlica K.

Uspješnost ispiranja suznih putova kod djece s kongenitalnom opstrukcijom suzonosnog kanala

The efficacy of irrigation lacrimal pathways in managing children with congenital nasolacrimal duct obstruction

Mandić K.

Upalni edem vjeđe Inflamatory palpebral edema

Belak M., Iveković R., Mandić Z.

Usporedba operacije pterigija tehnikom konjunktivalnog rotacijskog režanja sa i bez uporabe 20% etanola

Conjunctival rotation flap with and without use of 20% ethanol for pterygium surgery

Boršić M., Petric Vicković I., Mandić Z.

Ciklotorzija u korekciji preoperativnog astigmatizma

Ocular cyclotorsion on correcting of preexisting astigmatism

Ramić S., Bradetić T.

Keratometrijske vrijednosti nakon keratoplastike

Keratometry values after keratoplasty

Radaković N., Petric Vicković I., Mandić Z.

Usporedba vidne oštrine između fakičnih i pseudofakičnih očiju s monofokalnom intraokularnom lećom

Comparation of visual function between phakic eyes and pseudophakic eyes with a monofocal intraocular lens

Pušić A., Novak-Lauš K., Boršić M., Krolo I., Mandić Z.

Obiteljska pojavnost angularnog glaukoma – prikaz tri slučaja

Family prevalence of primary angle closure glaucoma – a three case series

Motušić R., Šarić B., Brzović Šarić V.

Iridocorneal endothelial syndrome – prikaz slučaja

Iridocorneal endothelial syndrome – case report

Malenica Ravlić M., Iveković R., Mandić Z.

Anoftalmus: trogodišnja serija slučajeva

Anophthalmus: a three year case series

Mušanović Z., Jusufović V., Pašić I., Međedović A., Basić H., Hadžiavdić H., Halilbašić M., Zvorničanin J.

Kirurški tretman rupture bulbusa sa parcijalnim gubitkom staklastog i cilijarnog tijela-prikaz slučaja

Surgical treatment of eyeball rupture with partial loss of vitreus and ciliary body-case report

Bjeloš Rončević M., Petrinović-Dorešić J., Dorn Lj.

Naš pristup kirurškom liječenju kongenitalne fibroze ekstraokularnih mišića tipa 1 (CFEOM 1)

Our approach to surgical treatment of congenital fibrosis of extraocular muscles type 1 – case report

Kepeski D., Vukojević N.

Facioskapulohumeralna mišićna distrofija

Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy

09:45 – 10:15 PAUZA / BREAK

10:15 – 11:45

MLADI U OFTALMOLOGIJI II / YOUNG OPHTHALMOLOGISTS SESSION II

Predsjedavajući / Moderators:

Prof.dr.sc. Ksenija Karaman, Dr.sc. Ivanka Petric Vicković

Knežević J., Kalauz M.

Amnijska membrana – što je novo? Amniotic membrane – what’s new?

Lukenda A., Karaman-Martinović Ž., Lukenda A.

Cross-linking rožnice – najnoviji protokoli i smjernice

Corneal collagen cross-linking – latest gudelines and protocols

Vojčić M., Šarić D., Mandić Z.

„Topljenje“ rožnice kod bolesnika s reumatoidnim artritisom

Reumathoid corneal melting

Markušić V., Alpeza-Dunato Z., Kovačević D., Novak-Stroligo M., Bilen-Babić M.

Povezanost debljine sloja živčanih niti mrežnice i ispada u vidnom polju kod glaukoma

The Correlation Between Retinal Nerve Fiber Layer Thickness And Visual Field Defects in Glaucoma

Jurin Sičaja A., Novak-Lauš K., Sesar A., Krolo I., Mandić Z.

Promjena parametara makularne debljine u glaukomskih bolesnika

Change in macular thickness parametars in glaucoma patients

Gromača Grgić M., Cvetetić Žužul T., Andrijević Derk B., Benčić G., Vatavuk Z.

X-vezana retinoshiza – prikaz slučaja

X-linked retinoschisis – case report

Vidović Jelinčić M., Šarić B., Brzović Šarić V., Stipić Marković A.

Alergeni potencijal fluoresceina

Allergic Potential of Fluorescein

Vučenik V., Gradišer M., Turk D.

Probir za dijabetičku retinopatiju i makulopatiju u Međimurju

Screening for diabetic retinopathy and maculopathy in Međimurje county

Čulina K., Vatavuk Z., Benčić G., Andrijević Derk B., Mandić Z.

Usporedba makularnog programa Octopus perimetrije i Rarebit perimetrije u zdravih ispitanika

Comparison of macular program of Octopus perimetry and fovea program of Rarebit perimetry in healthy subjects

Bišćan F., Bosnar D., Kuzmanović-Elabjer B.

Pristup liječenju makularnog edema uzrokovanog okluzijom ogranka retinalne vene

Therapy approach to macular edema caused by branch retinal vein occlusion

Predović J., Brzović Šarić V., Šarić B., Motušić R., Bišćan F.

Naša iskustva s intravitrealnom primjenom triamcinolon acetonida kod dijabetičkog edema makule

Our experiences with intravitreal triamcinolone acetonide intravitreal aplication for diabetic macular oedema

Bilen Babić M., Kovačević D., Markušić V., Topić J.

3D optička koherentna tomografija (OCT) u terapiji bevacizumabom (Avastin) kod senilne makularne degeneracije

3D optical coherence tomography (OCT) in bevacizumab (Avastin) therapy of neovascular agerelated macular degeneration

Brkić T., Vukojević N.

Hemangiom žilnice – prikaz slučaja

Choroidal haemangioma – case report

Kirinčić S., Vukojević N., Brzović Šarić V., Predović J.

Oštećenje vida kod paraneoplastičnog sindroma – prikaz slučaja

Case report: Visual disorders in patient with paraneoplastic syndrome

Behin I., Čima I., Bačić Baronica K., Bušić M.

Idiopatska intrakranijska hipertenzija – prikaz slučaja

Idiopathic intracranial hypertension – case report

Bjeloš Rončević M., Dorn Lj., Tešović G., Petrinović-Dorešić J., Miše B.

Upalne demijelinizacijske bolesti centralnog živčanog sustava u dječjoj dobi

Central nervous system inflammatory demyelination in childhood

Petriček I., Salopek Rabatić J.

Izbor terapije u liječenju bakterijskih infekcija oka

Therapy of choice in bacterial eye inflamation treatment

11:45 – 12:15 PAUZA / BREAK

12:25 – 12:55 SATELITSKI SIMPOZIJ – ALLERGAN

12:55 – 14:15 PAUZA ZA RUČAK / LUNCH BREAK

14:15 – 15:45

Dvorana I / Auditorium I

ROŽNICA, KONTAKTNE LEĆE / CORNEA, CONTACT LENSES

Predsjedavajući / Moderators:

Dr.med Ksenija Ćuruvija Opačić, Dr.sc. Maja Merlak

Mantovani E., Grgic’ V.A., Melchiori P., Chizzolini M.

Corneal cross linking treatment for keratoconus (our experience)

Grgic’ V.A., Chizzolini M., Mantovani E.

Topography-linked excimer laser-assisted deep lamellar keratoplasty for keratoconus

Šarić D., Nasić M., Mandić Z.

Penetrirajuća keratoplastika velikog promjera

Large-diameter penetrating keratoplasty

Smrkinić T., Topić J., Merlak M., Gržetić-Lenac R., Kalanj S.

Uloga spekularne mikroskopije u preoperativnoj pripremi

The role of specular microscopy in preoperative preparation

Merlak M., Dekaris I., Gržetić Lenac R., Smrkinić T., Kalanj S., Pelčić G., Mišljenović T.

Ekspresija vaskularnog endotelnog faktora rasta u pacijenata sa perforativnom ozljedom oka

Expression Of Vascular Endothelial Growth Factor In Perforating Eye Injuries

Jandroković S., Kordić R., Kalauz M., Kuzman T.

Gljivične infekcije očiju kod imunodeficijentnih bolesnika

Yeast infection of immune deficient eyes

Ćuruvija Opačić K., Miljak S., Bradetić T.

Učinak Optiveâ„¢ na simptome suhog oka u nositelja kontaktnih leća – preliminarni rezultati u tri kabineta za kontaktne leće

Effect of Optive™ on dry eye symptoms in contact lens wearers – preliminary results in three contact lens centers

Miljak S., Marin J., Pleština I., Matijević S.

Utjecaj kontaktnih leća na kornealni endotel

Influence of contact lens wear on the corneal endothelium

Bilić N., Grgić D., Bilić L.

Jednodnevne silikon hidrogel kontaktne leće vs. jednodnevne hidrogel kontaktne leće – prednosti i nedostaci

One-day Silicone Hydrogel Contact Lenses vs. One-day Hydrogel Contact Lenses

Kuzman T., Samardžić K., Kalauz M., Kordić R., Pokupec R.

Komplikacije prekomjernog nošenja mekih kontaktnih leća

Complications of prolonged continuous wear of soft contact lenses

Njirić S., Lovrinčević S., Kopić M., Marković I., Petriček I.

Lid Wiper Epitheliopathy & Lubricating Effect of Tears with HP – guar

Petriček I., Pokupec R.

LIPCOF- nova metoda u dijagnostici disfunkcije suznog filma

LIPCOF- new tool in tear film dysfunction diagnostics

15:45 – 16:00 PAUZA / BREAK

16:00 – 17:45

Dvorana I / Auditorium I

KATARAKTA I REFRAKCIJSKA KIRURGIJA / CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY

Predsjedavajući / Moderators:

Prof.dr.sc.Zdravko Mandić, dr.med.Vladimir Pfeifer, Doc.dr.sc.Mladen Bušić

Mandić Z., Iveković R., Petric Vicković I., Masnec Olujić S.

Vidna funkcija nakon implantacije Crystalens HD akomodativne intraokularne leće

Clinical outcome with the Crystalens HD accommodation intraocular lens

Pfeifer V., Schwartzbartl M. A., Cernej A.

Visual performance of a Toric Acrylic IOL After Cataract Surgery

Bušić M., Kuzmanović Elabjer B., Bosnar D., Miletić D.

Značajke OZil®IP tehnologije

Characteristics of the OZil®IP technology

Bućan K., Stanić R., Medić A., Karaman K., Znaor Lj., Stanić Jurašin K., Karlica D., Marin J.

Kolobom leće, visoka kratkovidnost i katarakta

Lental coloboma, high myopia and catarct

Kovačević D.

Implantacija leće nakon pars plana vitrektomije kod afakičnih očiju: sulkus fiksacija ili leća sa fiksacijom na šarenici

Lens implantation after pars plana vitrectomy in aphakic eyes: sulcus fixatio versus iris supported lenses

Petric Vicković I., Mandić Z., Iveković R., Lacmanović Lončar V.

Korekcija astigmatizma pomoću AcrySof torične inatraokularne leće

AcrySof toric intraocular lens in correcting astigmatism

Sušić N., Brajković J.

Ekstrakcija traumatske katarakte i implantacija intraokularne leće kao sekundarni postupak nakon penetrantne ozljede oka

Secondary cataract extraction and intraocular lens implantation in penetrating ocular trauma

Stanić R., Bućan K., Stanić Jurašin K., Medić A., Kovačić Ž., Ivanišević M.

Fakoemulzifikacija u očima sa stražnjom polarnom kataraktom

Phacoemulsification in eyes with posterior polar cataract

Šarić D., Mandić Z.

Zadovoljstvo pacijenata nakon laserske korekcije male i srednje kratkovidnosti metodom wavefront LASIK

Patients satisfaction with wavefront-guided laser vision correction for low to moderate myopia

Lukenda A., Karaman-Martinović Ž., Lukenda A.

Napredna površinska ablacija i laserska in situ keratomileuza – prikaz prvih 100 slučajeva

Advanced surface ablation and laser in situ keratomileusis – first 100 treatments

Bilić N., Grgić D., Bilić L.

Femtosecond laser vs. mikrokeratomski poklopci rožnice

Femtosecond Laser vs. Microkeratom Corneal Flaps

Bujger Z., Gilevska F., Pičman J.

“Fan and Block” metoda korekcije astigmatizma

“Fan and Block” method of astigmatism correction

Bosnar D., Kuzmanović Elabjer B., Bušić M., Bjeloš Rončević M., Miletić D.

Optička biometrija refrakcijskih čimbenika oka

Optic bioemetry of refraction eye factor

Čanović S., Kovačević S., Sessa Z., Didović Torbarina A., Škara Kolega M., Oštrić Brnjac A., Jurin Sičaja A.

Efikasnost kapsularnog tenzionog prstena u stabilizaciji kapsularne vrećice kod parcijalne zonularne nestabilnosti.

Efficacy of a capsular tension ring for capsular bag stabilisation in partial zonular instability.

Stanić Jurašin K., Stanić R., Bućan K., Znaor Lj., Ivanišević M.

Utjecaj efektivnog phaco-vremena na postoperativni gubitak endotelnih stanica nakon fakoemulzifikacijske operacije katarakte

Effect of the effective phaco-time on corneal endothelial cell loss after phacoemulsification cataract surgery

Baghrizabehi S., Robić T.

Management of very dense cataract with 360 zonullar Dehiscense

17:45 – 18:00 PAUZA/BREAK

18:00 – 18:30 SATELITSKI SIMPOZIJ MSD

14.05.2010. Petak / Friday

08:15 – 09:20

Dvorana II / Auditorium II

DJEČJA OFTALMOLOGIJA, STRABIZAM / PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY, STRABISMUS

Predsjedavajući / Moderators:

Doc.dr.sc. Nenad Vukojević, Dr.sc. Dobrila Karlica

Vukojević N., Jukić T., Katušić D., Štanfel M.

Prematurna retinopatija kod novorođenčadi starije od 32 tjedna gestacijske dobi

Retinopathy of prematurity in premature infants gestational age more than 32 weeks

Tateshi B., Oros A., Ivanovska M., Zlateva G., Nikolovska V.

Skrining za Prematurnu Retinopatiju u Republici Makedoniji

Screening Examination for Retinopathy of Prematurity in Republic of Macedonia

Baghrizabehi S., Robić T.

Stereopsis

Karlica D., Skelin S., Galetović D., Znaor Lj.

Refrakcijske greške kod djece sa sindromom Down u Splitsko-Dalmatinskoj županiji

Refractive errors in children with Down syndrome in Split-Dalmatian County

Dawidowsky B., Striber N., Franceschi D., Kuliš B.

Amblyopic schoolgirl syndrome Amblyopic schoolgirl syndrome

Perić S., Mrazovac V., Bubaš N.

Standardne operacije strabizma kod distiroidne orbitopatije

Standard strabismus surgery in thyroid associated ophthalmopathy

Matijević S., Karlica D., Lakoš V., Marković I., Miljak S.

Učestalost i liječenje strabizma u albinizmu

The Prevalence and Treatment of Strabismus in Albinism

Striber N., Franceschi-Fatuta D., Dawidovsky B., Kuliš B.

Prikaz šest pacijenata sa kongenitalnom anirdijom u tri generacije jedne obitelji

Six patients with congenital anirdia discovered in three generations of one family

Petrović Sladetić T., Petrinović Dorešić J., Seitz S.

Osnovne karakteristike i način postupanja sa djecom sa cerebralnim oštećenjem vida

Basic characteristics and the treatment of children with cerebral visual impairment

Pozvano predavanje / invited lecture:

Dr. Suzanne Johnston

09:20 – 09:30 PAUZA / BREAK

9:30 – 10:40

Dvorana II / Auditorium II

GLAUKOM I / GLAUCOMA I

Predsjedavajući / Moderators:

Prof.dr.sc. Lovre Bojić, Doc.dr.sc. Suzana Kovačević

Pozvano predavanje / invited lecture:

Giaconi J.

Glaucoma and the cornea

Bojić L., Kovačić Ž., Rogošić V., Galetović D.

Topički antiglaukomski lijekovi i protok krvi u oku

Topical antiglaucoma medications and ocular blood flow

Kovačević S., Čanović S., Didović Torbarina A., Škara Kolega M., Oštrić Brnjac A.

Važnost suradljivosti pacijenata u liječenju glaukoma

The importance of patients compliance in glaucoma treatment

Rožanković S., Voskresensky Horvat T., Pahić-Redžić M., Tićak Marković N., Palko Bartulović K.

Suradljivost bolesnika – čimbenik u medikamentoznom liječenju glaukomske bolesti

Patient compliance – parameter in medicamentous treatment of glaucoma

Maričić Došen V., Popović Suić S., Novak Lauš K.

Usporedba učinkovitosti dva režima doziranja am vs pm s travoprostom 0,004% i zadovoljstvo pacijenata tijekom 4 mjeseca praćenja

Comparison of am vs. pm dosing of travoprost 0,004% based on IOP lowering and patient satisfaction in 4 months period J

Janjetović Ž., Vuković Arar Ž.

Učinak travoprosta 0,004% na diurnalnu krivulju IOT-a: analiza vršnog i najnižeg tlaka

Effect of travoprost 0,004% on diurnal curve IOP: peak and through analysis

Kovačić Ž., Bojić L.

Dileme u izboru antiglaukomskog lijeka: usporedba prve linije i prvog izbora

Antiglaucoma therapy dilemmas: the first line vs. the first choice

Metež-Soldo K.

Nuspojave na prednjem segmentu oka kod bolesnika tretiranih antigalukomskim lijekovima

Analysis of adverse effects of topical antiglaucoma therapy on anterior eye segment

Ćorluka V., Parat K., Štanfel M.

Hiperlipidemija i arterijska hipertenzija u glaukomskih bolesnika

Hyperlipoproteinemia and arterial hypertension in glaucomatous patients

10:40 – 10.55 PAUZA / BREAK

10:55 – 12:05

Dvorana II / Auditorium II

GLAUKOM II / GLAUCOMA II

Predsjedavajući / Moderators:

Prof.dr.sc. Katia Novak Lauš, Doc.dr.sc. Goran Pelčić

PFIZER – pozvano predavanje / invited lecture

Novak-Lauš K., Krolo I., Andrijević Derk B., Zorić Geber M., Vatavuk Z., Mandić Z.

Utjecaj diodne laserske trans-skleralne ciklofotokoagulacije u nekontroliranih sekundarnih glaukoma

Effect of diode laser trans-scleral cyclophotocoagulation for uncontrolled secondary glaucoma

Zorić Geber M., Novak Lauš K., Mandić Z.

Uspješnost trabekulektomije u liječenju primarnog akutnog glaukoma zatvorenog kuta rezistentnog na iridotomiju i primarnog kroničnog glaukoma zatvorenog kuta

Effectiviness of trabeculectomy in the treatment of iridotomy unresponsive acute primary angle losure glaucoma vs. primary chronic angle closure glaucoma

Kožo T., Abramušić B., Drino-Čaušević A., Isaković Dž.

Analiza djelotvornosti trabekulektomije u periodu od 2000. do 2010. godine.

Trabeculectomy efficiency – analysis for year period: 2000-2010

Merlak M., Gržetić-Lenac R., Pelčić G., Alpeza-Dunato Z., Kalanj S., Smrkinić T.

Odabir operativnog zahvata kod pacijenata sa kataraktom i glaukomom

Selection of surgical procedures in patients with cataract and glaucoma

Csik T., Pavičić Astaloš J.

Važnost pahimetrije u dijagnostici i terapiji glaukoma

Importance of pachymetry in diagnostics and therapy of glaucoma

Urlić I., Csik T., Kovač Đapić N.

Važnost pahimetrija kod osoba sa normalnim intraokularnim tlakom

The importance of pachymetry among the patients with normal intraocular pressure

Pavljašević S., Sefić-Kasumović S., Tupković E.

Tehničko pomagalo u kontroli terapije glaukoma

Technical device in glaucoma treatment control

12:25 – 12:55 SATELITSKI SIMPOZIJ – ALLERGAN (dvorana I)

13:00 – 14:30 PAUZA ZA RUČAK / LUNCH BREAK

14:45 – 16:30

Dvorana II / Auditorium II

NEUROOFTALMOLOGIJA / Neurophthalmology

Predsjedavajući / Moderators:

Prof.dr.sc. Branimir Cerovski, Prof.dr.sc. Marko Hawlina, Dr.sc. Davor Galetović

Pozvano predavanje / invited lecture:

Hawlina M. Clincal manifestation of giant cell arteritis

Cerovski B., Vidović T.

Liječenje optičkog neuritisa

Management of optic neuritis

Alajbegović-Halimić J., Alimanović-Halilović E., Hajjir-Karčić H.

Promjena vida i vidnog polja kod mikroadenoma hipofize

Change of Vision and Visual Field at Hypophisys Microadenoma

Vidović T., Cerovski B., Juratovac Z.

Oštećenja vidnog polja u bolesnika s optičkim neuritisom

Distribution of different types of defect pattern of visual field defects in patients with optic neuritis

Sesar A., Sesar I., Pušić A., Kordić A.V., Soldo I., Šulentić V.

Karotido-kavernozna fistula kod bolesnice s Parkinsonovom bolešću

Carotid cavernous fistula in patient with Morbus Parkinson

Zrinšćak O., Škunca Herman J., Doko Mandić B., Belak M., Tedeschi Reiner E., Krolo I., Novak Lauš K., Mandić Z.

Spektralna optička koherentna tomografija u demijelinizirajucem optičkom neuritisu

Fourier Domain Optical Coherence Tomography in demyelinating Optic Neuritis

Pleština-Borjan I., Marković I., Znaor Lj., Ivanišević M., Rešić B.

Pseudoduplex papila nervi optici

Pseudo – doubling of the Optic Disc

Lukanović-Primc K., Markušić V., Bilen-Babić M.

Sindrom Cogan – autoimuna bolest oka (prikaz slučaja)

Cogan syndrome – Autoimmune Eye Inflammation (Case Report)

Juratovac Z., Vidović T., Cerovski B.

Retrobulbarna bol kao vodeći simptom klinički izoliranog sindroma

Retrobulbar pain as leading sign of clinicaly isolated syndrom

Olujić I., Galetović D., Meštrović M., Bućan K., Karlica D., Medić A.

Akutni obostrani edem papila kao očni simptom u Guillain Barreovom sindromu

Acute bilateral papilloedema as a symptom in Guillain Barre syndroma

Ružić K., Knežević J., Stemberger H., Ladavac E., Benazić M.

AION i PION kao posljedice temporalnog (gigantocelularnog) arteritisa – prikaz 2 slučaja

AION vs PION due to temporal (giant cell) arteritis – 2 case reports

Runjić T., Bilić Prcić A.

Prilagodba na gubitak vida

Adjustment to visual loss

Urlić I., Cerovski B.

Utjecaj astigmatizma na oštećenje vidnog polja

The influence of astigmatism on visual field defects

16:30 – 16:45 PAUZA/BREAK

16:45 – 17:45

Dvorana II / Auditorium II

ORBITA, OKULOPLASTIČNA KIRURGIJA, SUZE / ORBIT, OCULOPLASTIC SURGERY, TEARS

Predsjedavajući / Moderators:

Prof.dr.sc. Brigita Drnovšek, Prof.dr.sc.Neda Stiglmayer, Mr.sc. Mladen Lešin

Juri Miklaužić J., Poje G., Stiglmayer N.

Ugradnja silikona bez dakriocistorinostomije

Silicone intubation without dacryocystorhinostomy

Lešin M., Olujić I., Ivanišević M.

Ptoza gornje vjeđe: retrospektivna analiza 79 bolesnika

Blepharoptosis: retrospective study of 79 patients

Žikić Z., Bogdanović M., Vojčić M., Amidžić B., Vojčić D.

Treatment of the post-enucleation socket syndrome

Žikić Z., Bogdanović M., Vojčić M., Amidžić B, Vojčić D.

Rehabilitation of the contracted anophtalmic socket

Bogdanović M., Žikić Z., Vojčić M., Amidžić B., Vojčić D.

Medicinsko protetski tretman urođenog mikroftalmusa

Prosthetic treatment of congenital microphthalmos

Bogdanović M., Žikić Z., Vojčić M., Amidžić B., Vojčić D.

Problemi u protetskom tretmenu stečenog anoftalmusa

Problems in the prostethic treatment of acquired anophthalmos

Sušac T., Lešin M., Olujić I., Ivanišević M.

Planocelularni karcinom u anoftalmičnoj orbiti (prikaz slučaja)

Squamous cell carcinoma in anophthalmic orbit (case report)

OD 20:00 KOKTEL DOBRODOŠLICE – MSD / WELCOME COCTAIL – MSD

OD 20:30 SVEČANI KONCERT / GALA CONCERT

15.05.2010. Subota / Saturday

08:00 – 09:30

Dvorana I / Auditorium I

SEKCIJA POSTERA/ POSTERS SECTION

Predsjedavajući / Moderators:

Prof.dr.sc. Renata Iveković, Mr.sc. Nikola Sušić

Balog Z., Klepac R.

Djelovanje ureje i antioksidansa na oksidaciju kataraktogenih leća ljudi

Efects of urea and antioxidants on lens oxidation

Nasić M., Mandić Z., Šarić D., Kalauz M.

Nacionalna informatička baza podataka za rožnicu

National information database for the cornea

Čima I., Bušić M., Bušić M.

Utjecaj propisa Europske unije na očno bankarstvo u Hrvatskoj

Impact of European regulations on eye banking in Croatia

Raštegorac P., Urlić I., Tomić M., Petriček I.

Zdravlje površine oka (OSD)

Ocular surface health

Salopek Rabatić J., Ekert M., Alpeza Dunato Z., Zolota J., Czik T.

EYE Q score of our glaucoma patients

Krković I., Kordić R., Barać J.

Antibacterial effectivness of ciprofloxacin ophtalmic solution in the treatment of bacterial conjunctivitis versus tobramycin and chloramphenicol

Lončarek K., Sijamhodžić R., Benčević-Striehl H., Zeidler F.

Registar očnih ozljeda u Rijeci: prvi rezultati

Injury Registry in Rijeka: The First Results

Petriček I., Petriček G.

Obiteljska medicina i oftalmologija- partneri ili konkurenti?

Family medicine and Ophthalmology- partners or competitors?

Pavičić-Astaloš J., Koluder A., Csik T.

Promjene očne površine pri dugotrajnoj topikalnoj terapiji

Ocular surface in long – term topical treatment

Krpina V., Jurin Sičaja A., Oštrić Brnjac A.

Upotreba prijenosnog tonometra u probiru glaukomskih pacijenata u Zadru

Glaucoma screening in Zadar with portable tonometer

Stanić Jurašin K., Stanić R., Bućan K., Ivanišević M.

Utjecaj duljine ispiranja viskoelastika nakon fakoemulzifikacijske operacije katarakte na postoperativni intraokularni tlak

Effect of the removal times of the viscoelastics after phacoemulsification on the postoperative intraocular pressure rise

Karaman Martinović Ž., Lukenda A.

Ultrazvučna biomikroskopija

Ultrasound biomicroscopy

Kovačić Ž., Bojić L., Stanić R., Rogošić V.

Djelotvornost i sigurnost bimatoprosta u bolesnika s primarnim glaukomom otvorenog kuta: usporedba s drugim antiglaukomatoznim lijekovima

Efficacy and safety of bimatoprost in patients with primary open angle glaucoma: comparison with other antiglaucoma drugs

Kožo T.

Dnevna fluktuacija očnog tlaka kod pacijenta sa monoterapijom različitih grupa antiglaukomatoznih lijekova

Daily fluctuation of the eye tension with patients who were treated with different groups of antiglaucoma monotherapy drugs

Bjeloš Rončević M., Petrinović-Dorešić J.

Bull’s eye klorokinska makulopatija – prikaz slučaja

Bull’s eye chloroquine maculopathy – case report

Bagahrizabehi S., Robić T.

Optic Disc Drusen

Brzović Šarić V., Šarić B.

Laserska fotokoagulacija cw tehnikom

Laser photocoagulation with cw technique

Sinčić A., Znaor Lj., Karaman K., Bućan K., Ivanišević M.

PPV i serklaž kod pacijenata s gigantskom rupturom

Patient with giant tear and retinal detachment treated with PPV and cerclage

Štanfel M., Katušić D., Vukojević N., Jukić T.,Škegro I.

Maligni tumori žilnice u Republici Hrvatskoj u posljednjih deset godina

Malignant choroidal tumors in RH in last ten years

Grgić D., Bilić L., Bilić N.

Liječenje proliferativne dijabetičke retinopatije kombiniranom primjenom antiVEGF injekcija i laserskom fotokoagulacijom

Combined antiVEGF and laser photocoagulation procedure in treatment of prolipherative diabetic retinopathy

Dizdarević A., Kandić S.

Retinitis pigmentosa

Andrijevic Derk B., Benčić G., Vatavuk Z.

Dugoročni rezultati intravitrealne primjene Bevacizumaba kod bolesnika sa senilnom makularnom degeneracijom

Long term effects of intravitreal bevcizumab application in patients with age related macular disease

Kopić M., Barać J., Krković I., Balog S.

Practitioners attitudes on ocular allergy treatment: systemic vrs topical therapy

Lovrinčević S., Petriček I., Lukanović Primc K., Njirić S., Abramović Kandžija T.

Lipicof and eye lubrication

10:00 – 11:00

Dvorana I / Auditorium I

SVEČANO OTVARANJE / OPENING CEREMONY

Počasno predavanje / Honored lecture

Akademik Vladimir Paar:

Uzročnik klimatskih promjena – čovjek ili priroda? / Cause of climate changes – human activity or nature?

11:00 – 11:30 KOKTEL / COCTAIL

SPONZOR JADRAN GALENSKI LABORATORIJ d.d. RIJEKA

11:30 – 13:30

ZAJEDNIČKI SIMPOZIJ AMERIČKE OFTALMOLOŠKE AKADEMIJE I HRVATSKOG OFTALMOLOŠKOG DRUŠTVA / JOINT SYMPOSIUM – AMERICAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY AND CROATIAN OPHTHALMOLOGICAL SOCIETY

Predsjedavajući / Moderators:

Prof.dr.sc. Zoran Vatavuk, Prof.dr.sc. Brigita Drnovšek, Doc.dr.sc. Kajo Bućan

Brennan W M.

American Academy of Opthalmology (AAO)

Giaconi J.

New trends in glaucoma

Friberg T.

Wide angle imaging of the retina: Do we need it?

Drnovšek B.

Eyelid injury

Johnston S.

Retinopathy of Prematurity: Looking Forward

13:30 – 14:30 PAUZA ZA RUČAK/LUNCH BREAK

14:30 – 16:00

Dvorana I / Auditorium I

MREŽNICA I / RETINA I

Predsjedavajući / Moderators:

Prof.dr.sc. Milan Ivanišević, Prof.dr.sc. Damir Katušić

Ivanišević M., Bućan K., Bojić L., Znaor Lj.

Novosti u liječenju retinalnih bolesti

News about retinal diseases therapy

Ladavac E.

Anti VEGF

Bućan K., Ivanišević M., Zemunik T., Boraska V., Škrabić V, Vatavuk Z., Galetović D., Znaor Lj.

Povezanost retinopatije i nefropatije u pacijenata sa dijabetesom melitusom tip 1 sa genskim polimorfizmima receptora za vitamin D, TNF; neuro-d i IL-1 receptor

Retinopathy and Nephropathy in Type 1 Diabetic Patients – Association with Polymorphysms of Vitamin D-receptor, Tnf, Neuro-D and Il-1 Receptor 1 Genes

Mavija M., Mavija Z., Jaksic V., Milenkovic S., Risimic D., Uncanin Z.

Dijabetička retinopatija i makulopatija uz metabolički sindrom Diabetic retinopathy and maculopathy with metabolic syndrome

Jurisic Friberg V., Friberg TR., Brennen PM., Bilonick RA., Pranjic M.

Promjene debljine sloja nervnih niti kod exudativne forme senilne makularne degeneracije

Retinal Nerve Fiber Layer alterations in Exudative Age related Macular Degeneration Lesions

Znaor Lj., Ivanišević M., Bućan K., Karaman K., Sinčić A., Polić S.

Odnos promjera retinalnih krvnih žila i krvnog tlaka

The relationship between retinal blood vessels and blood pressure

Karaman K., Znaor Lj., Sinčić A., Bućan K., Marin J., Žeželj-Maleš T.

Očne bolesti uzrokovane Epstein-Barr virusnom infekcijom

Eye disease cused by Epstein-Barr virus infection

Valković A., Valković-Antić I., Kovačević D.

Učestalost ablacije mrežnice u pseudofakičnom oku nakon Nd YAG kapsulotomije

Incidence of retinal detachment following Nd YAG capsulotomy in pseudophakic eyes

Henč Petrinović Lj., Grgić R., Matijević S.

Best-ova makulopatija – dijagnostički problem

Best maculopathy – diagnostic problem

Gverović Antunica A., Kaštelan H., Glavić Petričević P., Polanda Bačić G., Katušić Bašić J.

Gardnerov sindrom- prikaz slučaja

Gardner syndrome – case report

Galetović D., Bojić L., Bućan K., Karlica D., Znaor Lj., Medić A., Olujić I.

Uloga oksidativnog stresa u nastanku edema makule nakon panretinalne laser fotokoagulacije

The role of oxidative stress in development of macular oedema after panretinal laser photocoagultion

Šarić B., Brzović Šarić V.

Kirurško liječenje melanoma šarenice

Surgical treatment of iris melanoma

16:00 – 16:15 PAUZA/BREAK

16:15 – 17:45

MREŽNICA II / RETINA II

Predsjedavajući / Moderators:

Doc.dr.sc. Kajo Bućan, Prof.dr.sc. Zoran Vatavuk, Prof.dr.sc. Enrico Mantovani

Friberg T.

Emerging therapies for AMD and retinal vascular diseases

Vukojević N., Jukić T., Katušić D., Štanfel M., Petriček I.

Transpupilarna termoterapija u liječenju tumora žilnice

Transpupillary thermotherapy in the menagement of choroidal tumors

Šarić B., Vukojević N., Brzović Šarić V.

Kirurško liječenje melanoma žilnice

Surgical treatment of choroidal melanoma

Katušić D., Štanfel M., Jukić T., Vukojević N.

Epiretinalna membrana Epiretinal membrane

Štunf Š., Globočnik M., Pfeifer V.

Combined penetrating keratoplasty and pars plana vitectomy with the use of temporary keratoprosthesis

Jukić T., Katušić D., Vukojević N., Štanfel M.

Uloga bevacizumaba u liječenju proliferativne dijabetičke retinopatije

The role of intravitreal bevacizumab in treatment of proliferative diabetic retinopathy

Šlezak Z.

Bevacizumab (Avastin) potpomognuta pars plana vitrektomija u teškim slučajevima proliferativne dijabetičke retinopatije

Bevacizumab (Avastin) assisted pars plana vitrectomy in difficult cases of proliferative diabetic retinopathy

Nišić F., Karčić S., Alimanović-Halilović E., Stefanović I.

20G Vitrectomia via pars plana kod luksirane intraokularne leće nakon kirurgije katarakte

20G Vitrectomy via pars plana in luxated intraocular lens during cataract surgery

Čaljkušić-Mance T., Kovačević D., Valković A., Mrak B.

Pneumoretinopeksija u liječenju regmatogene ablacije retine – naša iskustva

Pneumoretinopexy for rhegmatogenous retinal detachment – our experiences

Benčić G., Andrijević Derk B., Vatavuk Z.

(Ne) objašnjivi pad vidne oštrine nakon vađenja silikonskog ulja

Visual loss following intraocular silicone oil removal

Vatavuk Z., Benčić G., Andrijević Derk B.

Rarebit perimetrija kao prognostički čimbenik funkcionalnog uspjeha nakon operacije idiopatske rupture makule

Prognostic significance of rarebit perimetry in functional recovery following macular hole sugery

Sesar A., Pušić A., Sesar I., Zorić Geber M., Boršić M., Vatavuk Z., Mandić Z.

Utjecaj operacija prednjeg segmenta oka na makularno područje

Influence of operation in anterior segment of the eye at macular area

18:00 – 18:30 SATELITSKI SIMPOZIJ ALCON

20:30 SVEČANA VEČERA / GALA DINNER

16.05.2010. Nedjelja / Sunday

Dvorana II / Auditorium II

09:00 – 11:00

Tečaj I – BOTOX U ESTETSKOJ KIRURGIJI / BOTOX IN AESTHETIC SURGERY

11:00 – 11:15 PAUZA / BREAK

11:15 – 13:15 Tečaj II – FITANJE TVRDIH PLINOPROPUSNIH KONTAKTNIH LEĆA (bazični tečaj) / FITTING OF RIGID GAS PERMEABLE CONTACT LENSES (basic course)

ZATVARANJE KONGRESA / CLOSING CEREMONY