DIJABETES I OKO


Tečaj „Dijabetes i oko“ je zamišljen kao jednodnevni tečaj koji će prikazati smjernice u liječenju komplikacija šećerne bolesti na svim dijelovima oka, od katarakte, neovaskularnog glaukoma te patologije vidnog živca do možda najčešće i najpoznatije oftalmološke komplikacije – dijabetičke retinopatije. Koncipiran je tako da će polaznici dobiti uvid u najnovije mogućnosti dijagnostike i liječenja, pokazat će se prikazi stvarnih bolesnika iz svakodnevne prakse te će na kraju tečaja biti organiziran praktični dio s učenjem davanja intravitrealnih lijekova na životinjskom modelu. Tečaj je namijenjen specijalizantima i specijalistima oftalmologije i optometrije te liječnicima obiteljske medicine i dijabetolozima. Šećerna bolest je jedna od najčešćih kroničnih sistemskih bolesti na svijetu s oko 8% svjetske populacije. Od njih, oftalmološke komplikacije se mogu naći kod 80% bolesnika s dugim trajanjem bolesti, a sama dijabetička retinopatija je vodeći uzrok sljepoće kod radno sposobne populacije. Ranom dijagnostikom i liječenjem značajno se povećava kvaliteta života i sprječava napredovanje što u konačnici izrazito povoljno utječe na socioekonomski status bolesnika.